Публичен търг с явно наддаване на 17.08.2021 год. от 14:00 часа

ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед № 642/20.07.2021 г. обявява на 17.08.2021 год. от 14:15 часа в Заседателната зала на Община Каварна на първи етаж

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински Поземлен имот с идентификатор 35064.501.4401 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, четири, нула, едно) по КККР на гр. Каварна, с площ от 586 кв.м. (петстотин осемдесет и шест квадратни метра), УПИ III - 3462, кв. 216 по действащ ПУП на гр. Каварна, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м)., при съседи: 35064.501.3462, 35064.501.9652, 35064.501.4400, 35064.501.4240. Имотът е актуван с АЧОС № 5928 от 11.09.2019 г., вписан акт №142, т.VI, вх.р. №2002/13.09.2019 г. на СВ Каварна.
Началната тръжна цена на имота– обект на търга е 9376,00 лв. без ДДС.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на ул. „Добротица” № 26, до 17.00 часа на 11.08.2021 г., като цената на един комплект е 50.00 лв. 
Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в размер на 937,60 лв. да се плати по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр. Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до 17.00 часа на 12.08.2021 г.
Срокът за подаване на заявленията с приложените документи е до 17.00 часа на 13.08.2021 г. в деловодството на община Каварна, ул. „Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. 
Необходими документи за участие приложени към заявлението:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа;
2. Вносна бележка за внесен депозит;
3. Декларация от участника, че е запознат с условията на търга;
4. Декларация от участника, за липса на задължения към отдел „МДТ” при Община Каварна;
5.Актуално удостоверение от НАП за липса на задължение към държавата;
6.Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.
Справки на тел.: 0570/8-18-19.