Публичен търг с явно наддаване на 17.08.2021 год. от 14:00 часа

ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед № 643/20.07.2021 г. обявява на 17.08.2021 год. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Каварна на първи етаж

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.9849 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, девет, осем, четири, девет) по КККР на гр. Каварна, с площ от 456 кв.м. (четиристотин петдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско жилищно застрояване (до 10 м)., представляващ УПИ IV, кв. 214, при съседи: 35064.501.9865, 35064.501.9864, 35064.501.9850, 35064.501.3470, 35064.501.9848, 35064.501.9866. Имотът е актуван с АЧОС №4751 от 30.11.2009 г., вписан акт № 191, т. XIII, вх.р. № 4158/10.12.2009 г. на СВ Каварна.
Началната тръжна цена на имота– обект на търга е 6840,00 лв. без ДДС.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на ул.”Добротица” № 26, до 17.00 часа до 11.08.2021 год., като цената на един комплект е 50.00 лв. 
Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в размер на 684,00 лв. да се плати по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр. Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до 17.00 часа до 12.08.2021 год.
Срокът за подаване на заявленията с приложените документи е до 17.00 часа до 13.08.2021 г. в деловодството на община Каварна, ул. „Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.
Необходими документи за участие приложени към заявлението:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа;
2. Вносна бележка за внесен депозит;
3. Декларация от участника, че е запознат с условията на търга;
4. Декларация от участника, за липса на задължения към отдел „МДТ” при Община Каварна;
5.Актуално удостоверение от НАП за липса на задължение към държавата;
6.Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.
Справки на тел.: 0570/8-18-19.