ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 16.06.2022г. от 14.00 часа в заседателната зала на втори етаж на Община Каварна
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
За отдаване под наем на, части от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ помещение  № II-1  и II-2 по схема за на разположение с обща светла площ от 108 кв.м. на втори етаж в сграда за образование, с идентификатор 07257.501.151.1 по КККР на с. Българево, общ. Каварна, находяща се в ПИ с идентификатор 07257.501.151 по КККР на с. Българево, за създаване на музикално студио, съгласно заповед № 463/18.05.2022 г. на Кмета на община Каварна. Срок на договора е 5 г. Начална тръжна наемна месечна цена е 108 лв. без ДДС. Тръжните документи се заплащат на касата в Общината на  ул. ”Добротица” № 26, до 17.00 часа на 10.06.2022 г., като цената е 10.00 лв. и се получават в стая № 206. Депозитна вноска в размер на 129,60 лв. и се внася на касата на Община Каварна до 17.00 часа на 13.06.2022 г. Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 14.06.2022 г. в деловодството на Община Каварна, ул. „Добротица” № 26. Оглед – всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч.                  
    Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа и вносна бележка за внесен депозит.
2. Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора и Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна и общината.
3. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата.        
4. Нотариално заверено пълномощно,в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

          

 

 

Справки на тел.: 0570/8-18-19.
Обявата да се публикува в вестник “Факел“ и на сайта на община Каварна на 23.05.2022г. и в НДТ  на 26.05.2022г.