Проект на Наредба за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Каварна

Проект на Наредба за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Каварна

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, в изпълнение на чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Каварна, уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по приемане на нов Подзаконов нормативен акт - Наредба за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Каварна.

В 30 /тридесет/ - дневен срок, от датата след  публикуване на настоящото съобщение, считано от 05.05.2022 година и от обявяването му на интернет страницата на Община Каварна: за обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения, препоръки и др., можете да представите Вашите такива по проект на Наредба за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Каварна, на e-mail: obskavarna@kavarna.bg или в деловодството на община   Каварна, на адрес: п.к. 9650, гр. Каварна, обл. Добрич, ул. „Добротица" № 26 до 17.00 часа на 05.06.2022 година.