Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:
На 15.08.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа фирма „УАИН – 2015“ ЕООД, гр. Каварна ще проведе третиране на ЛОЗЯ с продукти за растителна защита/препарат АКОЙДАЛ ВГ  срещу оидиум в доза 250 гр./дка с карантинен срок 20 дни , АКРОБАТ Р срещу мана в доза 250 гр./дка с карантинен срок 28 дни, КОЛИС СК срещу брашнеста мана в доза 40 мл/дка с карантинен срок 28 дни и  СУИЧ 62,5 ВГ срещу сиво гниене в доза 100 гр./дка  с карантинен срок 21 дни.
Третирането ще се извърши в имоти в местността „Шабленски лозя“ гр. Каварна на обща площ 261 дка., отстоящи от гр. Каварна на 3 км., и от с. Българево и с. Раковски на 5 км.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Апостол Николов Добрев.