Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:

От 31.08.2020 г. до 02.09.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа и след 20.00 часа фирма „Био Меджик“ ЕООД, гр. Каварна ще проведе третиране на ПАТЛАДЖАН – полско производство с продукти за растителна защита/препарат КОРАГЕН 20 СК  срещу кафяви петна и брашнеста мана в доза 20 мл/дка  с карантинен срок 1 ден.

Третирането ще се извърши в гр. Каварна 180 дка – поле 23, отстояние от населеното място на 1 км., отстояние от съседно селище с. Могилище – 8 км.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Мариян Кирилов Алексиев.