Обявление за издадена Заповед № 953/22.10.2020 г. на кмета на община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 953/22.10.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР), предвиждащ урегулиране на ПИ 07257.501.277 по КККР на с. Българево, общ. Каварна.