Обявление за издадена Заповед № 925/13.10.2020 г. на кмета на община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 925/13.10.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) предвиждащ обединяване на УПИ III и УПИ VI, кв.84 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна.