Обявление за издадена Заповед № 839/17.09.2020 г. на кмета на община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 839/17.09.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ VII -3093 и УПИ VI-3094, кв. 178 по регулационния план  на гр. Каварна, общ. Каварна, изразяващо се в обединяване на двата имота в един урегулиран поземлен имот и последващо изработване на план за застрояване за новообразувания имот.