Обявление за издадена Заповед № 836/16.09.2020 г. на кмета на община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 836/16.09.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ XI -6, кв. 2 по регулационния план на с. Селце, общ. Каварна, изразяващо се в разделянето му на 8 (осем) нови УПИ , както и осигуряване на достъп до тях, посредством нова улица - тупик и последващо изработване на план за застрояване за тях.