Обявление за издадена Заповед № 824/16.09.2021 г. на кмета на Община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 824/16.09.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ ХIХ – 262 и УПИ XVI - 261, кв. 138 по плана на гр. Каварна, община Каварна.