Обявление за издадена Заповед № 820/10.09.2020 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 820/10.09.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване  за ПИ 35064.500.809 и ПИ 35064.500.817 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна.