Обявление за издадена Заповед № 804/03.09.2020 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 804/03.09.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация  за УПИ III, кв. 22а (ПИ 72693.501.310) по регулационния план с.Топола,  с цел осигуряване достъп до УПИ VII, кв.22а и изработване на план за застрояване за УПИ VII, кв.22а  по регулационния план на с. Топола, общ. Каварна.