Обявление за издадена Заповед № 752/26.08.2021 г. на кмета на Община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 752/26.08.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 77044.501.170 по КК и КР на с. Хаджи Димитър, община Каварна.