Обявление за издадена Заповед № 733/12.08.2020 г. на кмета на община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 733/12.08.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 12173.501.9538 по КККР на с. Вранино, общ. Каварна.