Обявление за издадена Заповед № 732/12.08.2020 г. на кмета на община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 732/12.08.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 35064.500.490 и ПИ 35064.500.489 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна.