Обявление за издадена Заповед № 708/31.07.2020 г. на кмета на община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 708/31.07.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72693.511.410 по КККР на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, явяващ се УПИ I-410, кв. 63 по регулационния план на СО „Топола“, с .Топола, общ. Каварна, обл. Добрич.