Обявление за издадена Заповед № 522/16.06.2021 г. на кмета на Община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 522/16.06.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ ХХХV2397, в кв. 51 по РП  на гр. Каварна, община Каварна.