Обявление за издадена Заповед № 521/16.06.2021 г. на кмета на Община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 521/16.06.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за ПИ 77044.501.26 по КК и КР на с. Хаджи Димитър, община Каварна.