Обявление за Проект за изменение на Правилник за устройство и дейността на общинско предприятие град Каварна

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от ЗНА, Община Каварна, обявява - Проект за изменение на Правилник за устройство и дейността на общинско предприятие град Каварна в сайта на Община Каварна- www.kavarna.bg, секция- Общински съвет, раздел –Проекти за нормативни актове.

Заинтересованите лица могат да подават предложения и становища по проекта в 30 /тридесет/ дневен срок, на електронния адрес: obshina@kavarna.bg или в деловодството на Община Каварна, ул.”Добротица”№26