Обявление за издадена заповед

Обявление за издадена
Заповед № 692/08.07.2022 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 692/08.07.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за ПИ 77044.501.38 по КК и КР на с. Хаджи Димитър, общ. Каварна.
Обявление за издадена
Заповед № 732/21.07.2022 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 732/21.07.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за част от кв. 53 по РП на с. Българево в обхвата на ПИ 07257.501.342 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна.
Обявление за издадена
Заповед № 733/21.07.2022 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 733/21.07.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за УПИ XV в кв. 165 по РП на гр. Каварна, общ. Каварна.