Обявление за издадена Заповед № 762/29.07.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 762/29.07.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ I, УПИ IV и УПИ V в кв. 4 по регулационния план /РП/ на КК „Карвуна”, с. Топола, общ. Каварна.