Обявление за издадена Заповед № 759/28.07.2022 г.

Обявление за издадена
Заповед № 759/28.07.2022 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 759/28.07.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ VIII-37 в кв. 12 по РП на с. Камен бряг, общ. Каварна.