Обявление за издадена Заповед № 757/26.07.2022 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 757/26.07.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ III-465, УПИ IV-465 и УПИ V-465 в кв. 64 по РП на с. Българево, общ. Каварна.