Обявление за издадена Заповед № 644/11.09.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 644/11.09.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ IX, кв. 22 по регулационния план на  с.Топола, община Каварна, област Добрич.