Обявление за издадена Заповед № 541/15.06.2022 г. на кмета на Община Каварна.

Обявление за издадена
Заповед № 541/15.06.2022 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 541/15.06.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ II в кв. 66 по РП на с. Българево, общ. Каварна.


Обявление за издадена
Заповед № 541/15.06.2022 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 541/15.06.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ 62092.39.2 по КК и КР на с. Раковски, общ. Каварна.