Обявление за издадена Заповед № 510/09.07.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 510/09.07.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в частта за УПИ IX -116, 117 кв. 9 по регулационния план на КК „Карвуна“, община Каварна,  област Добрич.