Обявление за издадена Заповед № 435/05.06.2020 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 435/05.06.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава  бъде изработен проект за изменение на регулационния план на КК „Бялата Лагуна“, община Каварна, област Добрич, в частта за УПИ VI-6,7,9,10,13, кв. 1, предвиждащ урегулирането на нов УПИ с отреждане „за санитарно-охранителна зона на сондаж P-33a” (съвпадащ по геометрия и местоположение със Санитарно-охранителна зона - Пояс I, определена със Заповед № РД-369/07.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите) и организиране на достъп до него, посредством допълване на трасето на частната улица, съгласно приложена скица – предложение.