Обявление за издадена Заповед № 386/21.04.2022 г. на кмета на Община Каварна.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 386/21.04.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План-схема /ПС/ за „Външно кабелно електрозахранване 0.4 kV от КТП „300“ до нов размножителен кабелен шкаф тип ШК пред КТП „300“, кабелни линии от нов размножителен ШК до 3 броя нови кабелни шкафове тип ШК-4 пред ПИ 35064.501.2500 (идентичен с УПИ II-2500, кв. 324) и от нови ШК-4 до 3 броя нови електромерни табла ТЕПО в ПИ 35064.501.2500, резервни връзки между ШК-4.1, ШК4.2 и ШК-4.3, гр. Каварна“.