Обявление за издадена Заповед № 384/30.03.2022 г. на кмета на Община Каварна.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 384/20.04.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застроване /ИПРЗ/ за УПИ XI-43 и УПИ XII-40 в кв. 4 по РП на с. Свети Никола, общ. Каварна.