Обявление на Решение № 125 от 28.06.2016 г.

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение 
№ 125 от 28.06.2016 г. на общински съвет-Каварна:
1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройстевн план – изменение на регулацията на част от кв. 34 в гр. Каварна;
2. Разрешава изработването на проект за подробен устройстевн план – изменение на  регулацията на част от кв. 34 в гр. Каварна, община Каварна, в обхват УПИ VІ-1124 отреден за ,,жилищно строителство и магазини“,  УПИ ХІ - 1047 и улици „Г. С. Раковски“ и ул. „Царевец“;