ОБЯВА НА РЕШЕНИЕ № 123 от 28.06.2016 г.

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 123 по Протокол № 10 от заседание проведено на 28.06.2016 г., общинска съвет-Каварна

1. Одобрява представеното задание за изработването на проект за ПУП-парцеларен план
2. Разрешава изработването на проект за ПУП-парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ вътрешна оптична (комуникационна) връзка от ветрогенератор в имот с идентификатор 35064.11.26 до главна разпределителна уредба в имот с идентификатор 35064.14.19 в землище гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, със следните засегнати имоти: 35064.11.26, 35064.11.12, 35064.11.94, 35064.16.97, 35064.14.74, 35064.14.19 в землище гр. Каварна, община Каварна, област Добрич и имот с идентификатор 66113.19.117 в землище с. Селце, община Каварна, област Добрич.
3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващи действия съгласно закона.