Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 17.11.2016 год. от 11.00 часа


Община Каварна
обявява на 17.11.2016 год. от 11.00 часа в залата на Община Каварна
 на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 за отдаване под наем на едно помещение  с площ от 32 кв.м (тридесет и два квадратни метра), на таванския етаж, представляващо част от сграда с идентификатор № 35064.501.1201.1 по КККР на град Каварна, с предназначение: административна сграда, актувана с АЧОС № 5587/04.07.2016г.,  цялата с площ от 91 кв.м. (деветдесет и един  квадратни метра), находяща се в град Каварна, ул. „Добротица”№ 7, за извършването на складова дейност.
Начална тръжна наемна цена 32,00лв. /без ДДС/ на месец.
Документите и указанията за участие в търга се получават от община Каварна, стая  № 206, ет.2, всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч  до 14.11.2016г., след заплащане на цената от 10,00 лв. за един комплект тръжна документация, внесена в касата на общината, невъзстановима след приключване на процедурата.
Документите за участие в търга се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост надписан с предмета на търга, името на участника, а за юридически лица и ЕИК на фирмата и адрес в деловодството на община Каварна всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч до 16.11.2016г. Депозитната вноска да постъпи до 17.00 часа на 15.11.2016г. в касата на община Каварна или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF.
Информация за обекта на търга може да се получи всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч. от датата на обявяването до крайния срок за подаване на документите по кадастралната карта в стая № 206 ет.2 в сградата на  община  Каварна, ул.”Добротица” № 26, а на място може да се направи оглед от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч. от датата на обявяването до крайния срок за подаване на документите.
Условия за участие. В търга се допускат да участват представилите писмени заявления за участие, само ако са подписани лично от участника или лице упълномощено да го представлява и са придружени със следните документи:
1.квитанция за закупени тръжни книжа
2.вносна бележка за внесен депозит
3.декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна
4.актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата
        Справки на тел.: 0570/8-18-19.