Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 17.07.2019 год. от 14:00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

                               
за отдаване под наем на петно № 8 (осем) с идентификатор №35064.501.9971, за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна, в поземлен имот - частна общинска собственост по КККР на гр.Каварна, по ПУП в кв. 7 УПИ № І, ул.”Г.Кирков” № 14 (общински пазар), с площ от 11 кв. м по кадастър, за извършване на търговска дейност. Срок на договора за наем 5 (пет) години от датата на сключване на договора. 
Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 5,00лв. за кв.м.  без ДДС.
Тръжните документи се заплащат на касата на общината на  ул.”Добротица” № 26 и се получават от офиса на общински пазар до 17.00 часа на 10.07.2020 г., като цената на един комплект е 10.00 лв. 
Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна годишна цена, в размер на 66,00лв. се внася на касата на Община Каварна ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF. до  17.00 часа  на  14.07.2020 г.  
Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 15.07.2020 г. в деловодството на община Каварна ул.”Добротица" 26
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                  
              
 
 
Необходими документи за участие:
• Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж (прилага се служебно); 
• Актуално удостоверение от НАП, че няма непогасени задължения към държавата;
• Нотариално заверено пълномощно в случай, че кандидатът се представлява от пълномощник;
• На основание  чл.10, ал. 3 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на община Каварна, търгът може да се проведе   повторно на 24.07.2020 г. от 14,00 часа
 
        Справки на тел.: 0570/8-54-11.