Обявление за издадена Заповед № 481/07.06.2021 г. на кмета на община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 481/07.06.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ IX-54 и УПИ Х-54  в кв. 8 по ПР на с. Свети Никола, Община Каварна.