Издадена Заповед № 448 от 13.05.2022 г. на кмета на Община Каварна

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 87, ал. 2 от ЗЗД, Протокол от 04.02.2021 г. и  Констативен протокол за установени нарушения от 02.07.2021 г. на комисия, назначена със Заповед № 83/01.02.2021 г. на кмета на община Каварна, относно извършване на  проверки на терени за действителния начин на трайно ползване на имота, Доклад  на  комисията с изх. № РД-10-152/09.07.2021 г. до кмета на Община  Каварна, за извършени контролни проверки на поземлени имоти общинска собственост, отдадени под наем за създаване и отглеждане на трайни насаждения и Заповед № 45/17.01.2022 г. на кмета на община Каварна, за изпращане на протоколи и покана за сключване на допълнително споразумение за прекратяване на договор, Покана с изх. № ОС-10-20/24.01.2022 г.  до „ЕВРОАГРО“ ЕООД, Известие за доставяне от 24.01.2022 г. се прекратява действието на Договор за отдаване под наем на Общинска земеделска земя за създаване и отглеждане на трайни насаждения, вписан акт № 27*, том I,  вх.рег. № 180* от 30.06.2014 г. на СВ Каварна, сключен между Община Каварна и  „ЕВРОАГРО“ ЕООД с ЕИК 124680***, с управител Р. А. Д., с адрес:   гр.Каварна, ул. „Георги Сотиров” № **,  за следния  недвижим имот: ПИ с идентификатор 35064.113.8* по ККР на гр. Каварна, общ.Каварна, с площ от 43,074 дка, с начин на трайно ползване – нива от IV категория.