Обяви и съобщения

Обявление за издадена Заповед № 715/03.08.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 11.08.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 715/03.08.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 35064.500.765 по КККР на СО „Старите лозя“, гр. Каварна, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 708/31.07.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 11.08.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 708/31.07.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72693.511.410 по КККР на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, явяващ се УПИ I-410, кв. 63 по регулационния план на СО...

Обявление за издадена Заповед № 706/31.07.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 11.08.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 706/31.07.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 77044.501.128 по КККР на с. Хаджи Димитър, общ. Каварна.

Обява от ОС „Земеделие” - гр. Каварна

Обяви и съобщения | 06.08.2020

ОС „Земеделие” - гр. Каварна уведомява всички земеделски производители, че са изготвени Предварителните регистри по чл.72 ал.2 от ППЗСПЗЗ. Промени в Регистрите се правят при корекции на подадените декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 в срок до 15.08.2020 г.  

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 31.07.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода от 05.08.2020 г. до 08.08.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа и след 20:00...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 31.07.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода от 05.08.2020 г. до 08.08.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа и след 20:00...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 31.07.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода от 05.08.2020 г. до 08.08.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа и след 20:00...