Обяви и съобщения

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 08.09.2020 г. от 14.00 часа в заседателна зала на Община Каварна, съгласно заповед № 765/19.08.2020 г.

Обяви и съобщения | 20.08.2020

За отдаване под наем на преместваем обект - павилион, с площ 6,00 кв.м, находящ се в свободното пространство, югоизточно от търговската площ на Общински пазар–Каварна,върху петно № 124 по схема за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, за–продажба на храни и безакохолни напитки.Срок на договора е 5 г.Начална тръжна наемна месечна цена е 12,00 лв. без ДДС. Тръжните документи...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 08.09.2020 г. от 14.15 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна

Обяви и съобщения | 20.08.2020

За отдаване под наем на, терен на петно № 11 гр. Каварна, по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот с идентификатор 35064.501.3030 по КККР на гр. Каварна (парка срещу ОУ „Йордан Йовков“) с площ от 90,00 кв.м. за търговска дейност – бърза закуска, съгласно заповед № 764/ 19.08.2020 г. Срок на договора е 5г. Начална тръжна наемна месечна цена е 180,00 лв. без...

Обявление за издадена Заповед № 733/12.08.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 13.08.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 733/12.08.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 12173.501.9538 по КККР на с. Вранино, общ. Каварна.  

Обявление за издадена Заповед № 732/12.08.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 13.08.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 732/12.08.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 35064.500.490 и ПИ 35064.500.489 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна.

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 12.08.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: На 15.08.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа фирма „УАИН – 2015“ ЕООД,...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 12.08.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода от 15.08.2020 г. до 18.08.2020г. от 06:00 до 10:00 часа и след 20:00 часа...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 12.08.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода от 18.08.2020 г. до 20.08.2020г. от 06:00 до 10:00 часа и след 20:00 часа...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 12.08.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода от 18.08.2020 г. до 20.08.2020г. от 06:00 до 10:00 часа и след 20:00 часа...