Обяви и съобщения

Съобщение за инвестиционно предложение на „ИКАНТ ИНВЕСТ“ ООД

Обяви и съобщения | 14.05.2021

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на шест двуетажни жилищни сгради с подземен паркинг за целогодишно обитаване и водоснабдяване...

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна

Обяви и съобщения | 14.05.2021

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Каварна обявява Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна на интернет страницата на Община Каварна www.kavarna.bg в секция „Общински съвет“, раздел „Проекти за нормативни...

Публичен търг с явно наддаване на 03.06.2021 година от 14.00 часа

Обяви и съобщения | 14.05.2021

Oбщина Kаварна обявява  публичен търг с явно наддаване на 03.06.2021 г. от 14.00 часа в  залата на втори етаж на Община Каварна - стая № 209 за отдаване под наем терен на петно № 121 по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, находящ се на ул. “Хаджи Димитър“ в поземлен имот с идентификатор 35064.501.2165 по КККР на гр. Каварна, с площ от 39,00 кв.м., за поставяне на...

Съобщение за планирано разчертаване на паркоместа

Обяви и съобщения | 14.05.2021

С настоящото Общинска администрация Каварна съобщава на всички заинтересовани лица, че на 17.05.2021 г. (понеделник) и 18.05.2021г. (вторник) ще се полага хоризонтална маркировка (разчертаване на паркоместа) по ул. „Георги Кирков“ и ул. „Никола Вапцаров“ гр. Каварна, в районна на пазара, като призоваваме по време на изпълнението на дейностите да не се паркират автомобили в района.

Съобщение за инвестиционно предложение на „БОНЧЕВ 61“ ЕООД

Обяви и съобщения | 13.05.2021

  Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Водовземане от тръбен кладенец ТК „Раковски-Бончев 61“ в ПИ № 62092.38.2 в...

Съобщение за изработен проект за подробен устройствен план

Обяви и съобщения | 12.05.2021

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за изменение на регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, в частта за УПИ III-3216 в кв. 131, УПИ Х-142 и УПИ VI-3217 в кв. 132 и улична регулация между кв. 131 и 132 в обхват о.т. 388, о.т. 387 и о.т....

Съобщение до неизвестни лица

Обяви и съобщения | 11.05.2021

Валидно от дата 12.05.2021 г. До дата 18.05.2021 г.    СЪОБЩЕНИЕ ДО НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 57а, ал. (3) от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА, в качеството им на собственици на 2 броя фургони,  1 метален контейнер, 1 склад и 1 барака, поставени в...

Oбщина Каварна сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия”

Обяви и съобщения | 10.05.2021

Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ за проект № BG14MFOP001-4.025-0003 „Популяризиране на културното и морското наследство в Община Каварна“ е в размер на 45 500,00 лева без ДДС, от които 38 675,00 лева от Европейския фонд за морско дело и рибарство и  6 825,00 лева от държавния бюджет на Република България, като безвъзмездната финансова помощ е 100%...

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за Екологична оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии на област Добрич

Обяви и съобщения | 07.05.2021

Доклад за Екологична оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии на област Добрич изготвен съгласно изискванията на  Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. 1. Информация за Възложителя на плана: Възложител: Регионална дирекция по горите – Варна  Директор: инж. Тодор Гичев Пълен пощенски адрес: гр. Варна,...