Обяви и съобщения

Уведомление за извършване на дезинсекционни обработки срещу комари на територията на град Каварна

Обяви и съобщения | 13.07.2021

Община Каварна уведомява, че в интервала от 19.30 часа на 15.07.2021г. до 1.30 часа на 16.07.2021г., при благоприятни метеорологични условия, на територията на гр. Каварна ще бъде извършена повторна дезинсекционна обработка срещу комари. На имагоцидна обработка ще подлежи дървесната растителност в парковете, градинките, централната градска част и по улиците в гр. Каварна, както и в Крайбрежна зона....

Съобщение до Марк Кевин Дейвис

Обяви и съобщения | 09.07.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Марк Кевин Дейвис, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 072257.501.1041   по КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич), че е изработен проект...

Съобщение до Галина Алиева

Обяви и съобщения | 09.07.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Галина Алиева, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2,т.2  и  т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35064.501.2024   по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич), че е...

Съобщение до Андрей Ангелов

Обяви и съобщения | 09.07.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Андрей Ангелов, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2,т.2  и  т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35064.501.2569   по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич), че е...

Съобщение

Обяви и съобщения | 08.07.2021

Във връзка с разпоредба на чл. 38, ал. 5 от Закона за енергийната ефективност, която гласи, че собствениците на сгради с разгъната застроена площ над 250 кв. м, за които има издаден сертификат за енергийни характеристики, са длъжни да поставят сертификата на видно място в сградата и чл. 15, ал. 3 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на...

Обявление за издадена Заповед № 601/07.07.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 07.07.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 601/07.07.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 07257.501.1138 по КК и КР  на с. Българево, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 600/07.07.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 07.07.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 600/07.07.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ XVIII199 в кв. 15 по плана  на с. Българево, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 594/06.07.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 07.07.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 594/06.07.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ 05009.515.309 по КК и КР  на с. Божурец, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 593/06.07.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 07.07.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 593/06.07.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ 05009.515.307 по КК и КР  на с. Божурец, община Каварна.