Обяви и съобщения

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 09.06.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:  В периода от 11.06.2020 г. от 09:00 до 14:00 часа  фирма...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 09.06.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както...

Обявление за издадена Заповед № 427/04.06.2020 г.

Обяви и съобщения | 05.06.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 427/04.06.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава  изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП- ПР3) за ПИ 07257.501.334 по КККР на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич.

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 04.06.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода от 05.06.2020 г. до 14.06.2020 г. от залез слънце до 10:00 часа на...

Съобщение до неизвестни лица

Обяви и съобщения | 03.06.2020

Валидно от дата 03.06.2020 г. До дата 10.06.2020 г.     Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 57а, ал. (2) от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА, в качеството им на собственици и / или ползватели на гаражи, поставени в имот с идентификатор 35064.501.903 по КККР на гр. Каварна,...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 02.06.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода 05.06.2020 г. от 19:00 до 23:00 часа фирма „УАИН-2015“...