Обяви и съобщения

Обявление за издадена Заповед № 656/23.07.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 26.07.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 656/23.07.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План - схема /ПС/ за „Изместване на част от трасе на кабелна линия 20 kV „Изток“ от ПС 110/20 kV „Каварна“, преминаващо през УПИ...

Публичен търг с явно наддаване на 12.08.2021г. от 14.30 часа

Обяви и съобщения | 26.07.2021

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 12.08.2021г. от 14.30 часа в заседателната зала на втори етаж на Община Каварна   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на петно № 10 (десет) по схема за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ, находящ се на ул. “Д. Дончев Доктора“ в северозападната  част на поземлен имот  с идентификатор № 35064.501.3419 по КККР на гр. Каварна, с...

Публичен търг с явно наддаване на 12.08.2021г. от 14.15 часа

Обяви и съобщения | 26.07.2021

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 12.08.2021г. от 14.15 часа в заседателната зала на втори етаж на Община Каварна   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на петно № 35 по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, находящ се на ул. “Дончо Стойков“ в източната част на поземлен имот с идентификатор № 35064.501.3419 по КККР на гр. Каварна, с площ 66,00 кв.м за извършване...

Публичен търг с явно наддаване на 12.08.2021г. от 14.00 часа

Обяви и съобщения | 26.07.2021

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 12.08.2021г. от 14.00 часа в заседателната зала на втори етаж на Община Каварна   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на едно помещение с площ от 10 кв.м, представляващо павилион № 12, находящо се в югозападната част на поземлен имот с идентификатор 35064.501.3419 по КККР на гр. Каварна, на базара на ул. „Д. Стойков” в гр. Каварна, за...

Публичен търг с явно наддаване на 17.08.2021 год. от 14:00 часа

Обяви и съобщения | 22.07.2021

ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед № 642/20.07.2021 г. обявява на 17.08.2021 год. от 14:15 часа в Заседателната зала на Община Каварна на първи етаж ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на общински Поземлен имот с идентификатор 35064.501.4401 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, четири, нула, едно) по КККР на гр. Каварна, с площ от 586 кв.м. (петстотин осемдесет и...

Публичен търг с явно наддаване на 17.08.2021 год. от 14:00 часа

Обяви и съобщения | 22.07.2021

ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед № 643/20.07.2021 г. обявява на 17.08.2021 год. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Каварна на първи етаж ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.9849 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, девет, осем, четири, девет) по КККР на гр. Каварна, с площ от 456 кв.м. (четиристотин петдесет и...

Обявление за взето Решение № 309/29.06.2021 г. на Общински съвет - Каварна

Обяви и съобщения | 21.07.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че с Решение № 309/29.06.2021 г. на Общински съвет - Каварна се разрешава изграждане на захранващ водопровод в общински имоти : ПИ 35064.38.98 – местен път и ПИ 35064.41.166, 35064.115.27, 35064.39.87 – полски пътища, достигащ до ПИ 35064.118.42 – за винарска изба по КККР на гр. Каварна,...

Обявление за взето Решение № 308/29.06.2021 г. на Общински съвет - Каварна

Обяви и съобщения | 21.07.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че с Решение № 308/29.06.2021 г. на Общински съвет - Каварна се разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI и XVII XIX в кв .101 по плана за регулация на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич.

Обявление за взето Решение № 307/29.06.2021 г. на Общински съвет - Каварна

Обяви и съобщения | 21.07.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че с Решение № 307/29.06.2021 г. на Общински съвет - Каварна се разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за създаване на два нови самостоятелни УПИ в кв. 73 по плана за регулация на с. Българево, община Каварна в обхвата на ПИ с...

Обявление за издадена Заповед № 634/14.07.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 16.07.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 634/14.07.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ XVIII259 , кв. 55 по плана на СО „Топола“, община Каварна.