Обяви и съобщения

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 23.06.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода 25.06.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа фирма „УАИН-2015“ ЕООД...

Обявление за издадена Заповед № 461/15.06.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 23.06.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 461/15.06.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XX, кв.19, по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна.  

Обявление за издадена Заповед № 460/15.06.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 23.06.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 460/15.06.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменение на подробно устройствен  план – план за регулация и изработване на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ III, кв. 5, по регулационния...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 19.06.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода от 21.06.2020 г. до 24.06.2020 г. от 09:00 до 20:00 часа фирма...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 17.07.2019 год. от 14:00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 18.06.2020

                                за отдаване под наем на петно № 8 (осем) с идентификатор №35064.501.9971, за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна, в поземлен имот - частна общинска собственост по КККР на гр.Каварна, по ПУП в кв. 7 УПИ № І, ул.”Г.Кирков”...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 17.06.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: На 20.06.2020 г. от 20:00 до 22:00 часа Георги Колев ще проведе третиране на ПИПЕР...