Обяви и съобщения

Съобщение за провеждане на стрелби на зенитен полигон – Шабла

Обяви и съобщения | 28.05.2021

Община Каварна съобщава на гражданите, както и на всички собственици и ползватели на плавателни съдове и съоръжения за морски спортове, риболов и развлечения, че в периода от 7 юни до 11 юни 2021 г. с резервен ден 12 юни от 08:30 до 19:00 часа на  зенитния  полигон на Военновъздушните сили край Шабла и прилежащата акватория на Черно море ще се проведат стрелби от формирования на Българската...

Съобщение за възстановителна рабoта поради възникнала авария

Обяви и съобщения | 21.05.2021

Общинска администрация Каварна с настоящото съобщава, че поради възникнала авария на подземна кабелна линия ниско напрежение в гр. Каварна на кръстовището между ул. ,,Г. С. Раковски“ и ул. ,,Хан Тервел“ на 21.05.2021 г. започват действия по отстраняване на аварията, свързани с разкопаване на участък от трасето на кабелната линия. Изкопните дейности ще се извършат от и за сметка на...

Обявление за издадена Заповед № 408/20.05.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 21.05.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 408/20.05.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПР/ за УПИ II-422 и УПИ III-422  в кв. 22 по ПР на с. Българево, Община...

Съобщение до неизвестни лица

Обяви и съобщения | 20.05.2021

Валидно от дата 21.05.2021 г. До дата 27.05.2021 г. Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 57а, ал. (2) от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА, в качеството им на собственици на „павилион за бързи закуски“, че е съставен Констативен акт по чл. 57а от ЗУТ № 4 / 20.05.2021 г. за...

Обявление за издадена Заповед № 354/11.05.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 18.05.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 354/11.05.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ XXXVIII  в кв. 2 по ПР на с. Топола, Община Каварна.    

Обявление за издадена Заповед № 353/11.05.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 18.05.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 353/11.05.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПР/ за УПИ VII-1315  в кв. 93 по ПР на гр. Каварна, Община Каварна.

Относно проявен интерес към безвъзмездно ползване на спортен обект – общинска собственост – Фитнес зала „Атлет“ – гр. Каварна

Обяви и съобщения | 18.05.2021

Община Каварна съобщава, че във връзка с чл. 9, ал. 3 от Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на община Каварна и за условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на община Каварна има проявен интерес към безвъзмездното ползване на Фитнес зала...