Обяви и съобщения

Съобщение за инвестиционно предложение на „АГРОДЕС“ ЕООД

Обяви и съобщения | 05.04.2022

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“ в обхвата на ПИ №№ 35064.117.9 и...

Обявление за издадена Заповед № 324/30.03.2022 г. на кмета на Община Каварна.

Обяви и съобщения | 31.03.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 324/30.03.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застроване /ИПРЗ/ за УПИ XXVI-82 в кв. 15 по РП на с. Камен бряг, общ. Каварна.

Съобщение до "Планидо" ЕООД

Обяви и съобщения | 28.03.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на „Планидо“ ЕООД представлявано от Георги Григоров, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 72693.600.159 по КККР на с. Топола, община Каварна, област...

Кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Обяви и съобщения | 28.03.2022

На 18 и 19 април 2022 г. (понеделник и вторник) „Елтехресурс” АД, съвместно с Община Каварна, организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване във всички населени места на територията на община Каварна. Гражданите и фирмите могат да се освободят от неработещите си електроуреди, като в срок до 15.04.2022 г. подадат заявка за извозване на безплатен...

Съобщение до Желязко Тодоров

Обяви и съобщения | 24.03.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Желязко Тодоров, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 12173.501.192  по КККР на с. Вранино, община Каварна, област Добрич), че е изработен проект за подробен...

Съобщение до Доминика Крисцио

Обяви и съобщения | 23.03.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Доминика Крисцио, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 12173.501.9515  по КККР на с. Вранино, община Каварна, област Добрич), че е изработен проект за...

Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Обяви и съобщения | 21.03.2022

Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата Община Каварна и фирма „БалБок Инженеринг“ АД организират на 29.03.2022 г. (вторник) кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Мобилният събирателен пункт ще работи от 10.00 до 16.00 часа на паркинга, разположен срещу Гостилница „Стони“ в гр. Каварна. Безвъзмездно ще се приемат следните видове опасни...

Обявление за издадена Заповед № 279/14.03.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 15.03.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 279/14.03.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за ПИ 11003.501.411 по КК и КР на с. Видно, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 276/11.03.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 14.03.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 276/11.03.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ и /РУП/ за УПИ VI-9744 в кв. 28 по РП на гр. Каварна, общ. Каварна.