Обяви и съобщения

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 27.08.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: От 30.08.2020 г. до 01.09.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа и след 20.00 часа фирма...

Обявление за издадена Заповед № 776/25.08.2020 г.

Обяви и съобщения | 25.08.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 776/25.08.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XVIII-9554 и УПИ XVII-9553 в кв.17 по регулационния план  на с. Могилище, общ. Каварна.

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 24.08.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: На 27.08.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа фирма „УАИН – 2015“ ЕООД,...

Обявление за издадена Заповед № 772/24.08.2020 г.

Обяви и съобщения | 24.08.2020

Община Каварна съобщава, че във връзка с изпълнение на договор с вх. № 326/10.08.2020 г. между Община Каварна и „Пътно строителство“ АД, с предмет: „Текущ ремонт на улици на територията на Община Каварна“ и започнат ремонт на уличната настилка по ул. ,,Георги Кирков“ в гр. Каварна от кръстовището с ул. ,,България“ до кръстовището с ул. ,,Стефан Караджа“, както и...

Съобщение

Обяви и съобщения | 24.08.2020

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Каварна обявява – Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета територията на община Каварна – в едно с мотивите на интернет страницата на общината – www.kavarna.bg, секция – Общински съвет, раздел – Проекти на нормативни актове. Заинтересованите лица могат да подават...