Обяви и съобщения

Публичен търг с явно наддаване на 06.07.2021 год. от 14:00 часа

Обяви и съобщения | 04.06.2021

ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед № 461/03.06.2021 г. обявява на 06.07.2021 год. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Каварна  на първи етаж    ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ   за продажба на общински Поземлен имот с идентификатор 35064.501.9842 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, девет, осем, четири, две) по КККР на гр. Каварна, с площ...

Публичен търг с явно наддаване на 06.07.2021 год. от 14:15 часа

Обяви и съобщения | 04.06.2021

  ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед № 462/03.06.2021г. обявява на 06.07.2021год. от 14:15 часа в Заседателната зала на Община Каварна  на първи етаж   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.112 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, две) по КККР на гр. Каварна, с площ от 473 кв.м....

Съобщение за инвестиционно предложение на ЗП КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

Обяви и съобщения | 03.06.2021

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Увеличаване на площите за напояване на земеделски култури от 18,25 дка на 105 дка“, представляващи...

Обявление за издадена Заповед на кмета на община Каварна № 449/01.06.2021 г.

Обяви и съобщения | 01.06.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 449/01.06.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ VII-2025 в кв. 78 по ПР на гр. Каварна, Община Каварна.        

Обявление за издадена Заповед на кмета на община Каварна № 446/01.06.2021 г.

Обяви и съобщения | 01.06.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 446/01.06.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ II-422 и УПИ III-422  в кв. 22 по ПР на с. Българево, Община...

Обявление за издадена Заповед на кмета на община Каварна № 448/01.06.2021 г.

Обяви и съобщения | 01.06.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 448/01.06.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ в обхвата на ПИ 80340.501.124 по КК и КР на с. Челопечене, община Каварна.

Покана – обявление за обществено обсъждане на Проект на План за интегрирано развитие (ПИРО) на Община Каварна за периода 2021-2027 г.

Обяви и съобщения | 01.06.2021

Уважаеми госпожи и господа, Уважаеми жители на община Каварна , В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), Община Каварна е изготвила и публикува на интернет страницата на Общината за публично обсъждане в срок до 30.06.2021 г.   ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община...