Обяви и съобщения

Съобщение до Чавдар Петрински

Обяви и съобщения | 10.05.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Чавдар Петрински, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.501.79 по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич), че е издадена Заповед № 341/01.04.2022 г....

Проект на Наредба за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Каварна

Обяви и съобщения | 05.05.2022

Проект на Наредба за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Каварна СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, в изпълнение на чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Каварна, уведомява всички заинтересовани лица, че...

Уведомление за извършване на дезинсекционни обработки срещу кърлежи на 05.05.2022

Обяви и съобщения | 04.05.2022

Община Каварна уведомява, че на 05.05.2022 г. от 06.30 часа, при благоприятни метеорологични условия, на територията на община Каварна ще бъдат извършени дезинсекционни обработки срещу кърлежи. На обработки ще подлежат зелените площи, предназначени за широко обществено ползване в гр. Каварна, както и зелените площи в парковете и около детските площадки в селата Българево, Раковски, Белгун, Септемврийци,...

Обявление за издадена Заповед № 386/21.04.2022 г. на кмета на Община Каварна.

Обяви и съобщения | 26.04.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 386/21.04.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План-схема /ПС/ за „Външно кабелно електрозахранване 0.4 kV от КТП „300“ до нов размножителен кабелен шкаф тип ШК пред КТП...

Обявление за издадена Заповед № 385/21.04.2022 г. на кмета на Община Каварна.

Обяви и съобщения | 26.04.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 385/21.04.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за ПИ 07257.501.832 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 384/30.03.2022 г. на кмета на Община Каварна.

Обяви и съобщения | 26.04.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 384/20.04.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застроване /ИПРЗ/ за УПИ XI-43 и УПИ XII-40 в кв. 4 по РП на с. Свети Никола, общ. Каварна.

ПОКАНА до собствениците и ползвателите на земи заети от природно местообитание 62 С0* понто-сарматски степи и до всички заинтересовани лица

Обяви и съобщения | 15.04.2022

Пресконференция по проект: „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи в района на Калиакра“ ПОКАНА  до собствениците и ползвателите на земи заети от природно местообитание 62 С0* понто-сарматски степи и до всички заинтересовани лица УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На 19.04.2022 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Каварна...

Покана към всички данъчно задължени физически и юридически лица

Обяви и съобщения | 15.04.2022

Община Каварна уведомява всички данъчно задължени /физически и юридически / лица с неплатени задължения за местни данъци и такси към 31.12.2021г. да пристъпят към издължаването им в срок до 16.05.2022г. След изтичането на посочения срок Община Каварна ще пристъпи към принудително събиране на вземанията си, чрез частен съдебен изпълнител, с цел недопускане ощетяване интересите на жителите на общината.

СЪОБЩЕНИЕ

Обяви и съобщения | 06.04.2022

Уважаеми граждани, На основание Заповед № 349/06.04.2022 г. на кмета на Община Каварна, издадена на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.7 от Кодекса за социално осигуряване и във връзка чл. 2, т.1 и т.2 и чл.40, ал.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, ви информираме следното: 1. Административната услуга на Община Каварна по издаване на Удостоверение за осигурителен...