Обяви и съобщения

Съобщение до Кристияна Асенова

Обяви и съобщения | 09.08.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Кристияна Асенова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 072257.501.1160  по КККР на с. Българево, представляващ УПИ IX по регулационния план на с. Българево...

Заповед № РД–04–120/02.08.2021 г. на Областна дирекция „Земеделие“

Обяви и съобщения | 06.08.2021

Заповед № РД–04–120/02.08.2021 г. на Областна дирекция „Земеделие“ Добрич за определяне на масиви за ползване на земеделски земи и организиране сключването на споразумения за ползването им между собствениците и/или ползвателите на всяко землище

Обявление за издадена Заповед № 682/30.07.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 02.08.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 682/30.07.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План - схема /ПС/ за „Трасе на уличен водопровод в обхвата на ПИ с идентификатор 35746.501.294, захранващ УПИ XXI-70, кв. 4 по РП на с. Камен бряг, общ....

Обявление за издадена Заповед № 679/30.07.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 02.08.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 679/30.07.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ XI-3058 и УПИ XII-3058, в кв. 219 по Плана за регулация /ПР/ на гр. Каварна, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 678/30.07.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 02.08.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 678/30.07.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ XI-234, в кв. 24 по Плана за регулация /ПР/ на с. Българево, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 666/28.07.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 02.08.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 666/28.07.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План - схема /ПС/ за „Електрификация на УПИ VI-4324 в кв. 52, гр. Каварна, общ. Каварна“.

Съобщение до Кийрин Блек и Жаклин Сийтън

Обяви и съобщения | 02.08.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на Кийрин Блек и Жаклин Сийтън, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственици на имот с идентификатор 07257.501.676 по КККР на с. Българево, представляващ УПИ IV по регулационния план на с. Българево,...

Съобщение до Гено Ангелов

Обяви и съобщения | 02.08.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Гено Ангелов, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35064.501.1933 по КККР на гр. Каварна, представляващ УПИ XXXVI-1933 по регулационния план на гр. Каварна, община...

Съобщение до Айлин Шрьодер

Обяви и съобщения | 02.08.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Айлин Шрьодер, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 07257.501.440 по КККР на с. Българево, представляващ УПИ VIII и УПИ  XVI по регулационния план на с. Българево,...

Правила за работа със строителни и селскостопански машини в близост до електропроводи

Обяви и съобщения | 28.07.2021

Общинска администрация Каварна с настоящото съобщава, че ,,Електроразпределение Север“ АД (електроразпределителното дружество, обслужващо Североизточна България) във връзка със зачестили инциденти на поразяване от електрически ток при извършване на селскостопански или строителни дейности в близост до електропроводи е разработила ,,Правила за работа със строителни и селскостопански машини в близост...