Обяви и съобщения

Обявление за издадена Заповед № 759/26.08.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 27.08.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 759/26.08.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ 35064.500.359 по КК и КР на гр. Каварна, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 752/26.08.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 27.08.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 752/26.08.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 77044.501.170 по КК и КР на с. Хаджи Димитър, община Каварна.

Покана за публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на община Каварна за 2020 година

Обяви и съобщения | 23.08.2021

ПОКАНА   Председателят на Общински съвет – инж. Йордан Стоянов Стоянов на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 12а, ал 1 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени/публични обсъждания с община Каварна, кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации и цялата общественост на публично обсъждане на годишния...

Съобщение до Айлин Шрьодер

Обяви и съобщения | 23.08.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Айлин Шрьодер, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 072257.501.440  по КККР на с. Българево, представляващ УПИ VIII по регулационния план на с. Българево ,...

Обявление за издадена Заповед № 732/17.08.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 23.08.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 732/17.08.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ ХХ, кв. 323 по плана на гр. Каварна, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 731/17.08.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 23.08.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 731/17.08.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ 35064.203.83 по КК и Кр на гр. Каварна, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 730/17.08.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 23.08.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 730/17.08.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ XIII-25 и УПИ XVII-213 , кв. 8  по плана на с. Камен бряг, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 729/17.08.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 23.08.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 729/17.08.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ XII , кв. 329  по плана на гр. Каварна, община Каварна.

Призив за дарение

Обяви и съобщения | 13.08.2021

Община Каварна призовава гражданите и бизнеса за включване в дарителска кампания за набиране на средства за лечение на Детелина Върбинова Атанасова от гр. Каварна. След поставена диагноза рак на лимфната система ХЛ - Хочкинов лимфом, към момента Детелина се нуждае от скъпо лечение в чужбина. Предстои и химиотерапия, лъчетерапия и трансплантация на костен мозък, но необходимата за това сума от 180...

Обява на ОС "Земеделие" - гр. Каварна, касаеща всички земеделски производители

Обяви и съобщения | 09.08.2021

ОС "Земеделие" - гр. Каварна, уведомява всички земеделски производители, че са изготвени предварителните регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Промени в регистрите се правят при корекции на подадените декларации по чл.69 и заявления по чл.70 в срок до 15.08.2021г.