Обяви и съобщения

Обявление за издадена Заповед № 481/07.06.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 07.06.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 481/07.06.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ IX-54 и УПИ Х-54  в кв. 8 по ПР на с. Свети Никола, Община Каварна.

Проект на Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Каварна 2021 – 2025 г.

Обяви и съобщения | 07.06.2021

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община Каварна обявява обществено обсъждане на Проект на Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Каварна 2021 – 2025 г. Проектът на Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Каварна 2021 – 2025 г., ведно с мотивите е публикуван в секция „Общински съвет“, раздел „Проекти на...

Kонкурс за избор на директор на Общинско предприятие "Чиракман", гр. Каварна

Обяви и съобщения | 04.06.2021

Община Каварна на основание Решение № 246 по Протокол №23 от 26.02.2021 г. на Общински съвет Каварна  ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на директор на  ОП "Чиркаман"  гр. Каварна със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 50.  Пълната информация за конкурса е публикувана в секция ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ / КОНКУРСИ / Kонкурс за...

Обявление на Проект за изменение и допълнение на Правилник за устройство и дейността на Общинско предприятие "Чиракман" град Каварна

Обяви и съобщения | 04.06.2021

На основание чл. 26 ал. 3  и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Каварна обявява Проект за изменение и допълнение на Правилник за устройство и дейността на общинско предприятие град Каварна в сайта на Община Каварна www.kavarna.bg, секция "Общински съвет", раздел "Проекти за нормативни актове". Заинтересованите лица могат да подават предложения и становища...

Уведомление от Автогара Kаварна

Обяви и съобщения | 04.06.2021

Автогара Каварна, уведомява гражданите и гостите на гр. Каварна, че поради технически причини автогарата няма да работи за периода от 5.06.2021 г – 9.06.2021 г. Билети за курсовете, които се изпълняват в посочения период ще се продават от превозвачите на автобусите.

Публичен търг с явно наддаване на 07.07.2021 год. от 14:00 часа

Обяви и съобщения | 04.06.2021

  ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 07.07.2021г. от 14.00 часа в заседателната зала на втори етаж на Община Каварна   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост, имот с идентификатор 35064.501.2409 по КККР на гр. Каварна, с площ 4364 кв.м ведно с построените в него: сграда - хотел, със застроена площ 833 кв.м., сграда за обществено...

Обявление за издадена Заповед на кмета на община Каварна № 459/02.06.2021 г.

Обяви и съобщения | 04.06.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 459/02.06.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ XV-609  в кв. 29 по ПР на СО „Топола“, с. Топола, Община Каварна.