Обяви и съобщения

2 Юни "Ден на Ботев"

Обяви и съобщения | 30.05.2022

На 2 юни с вой на сирени ще отдадем почит на Ботев и загиналите за свободата на България С решение № 211 от 31.05.1993 г. на Министерския съвет на Република България 2 юни е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България. Почитаме паметта на загиналите с едноминутно мълчание, вой на сирени и звън на камбани в продължение на 2 минути в 12.00 часа. На 2 юни в 12.00 часа ще се задейства...

Провеждане на стрелби в района на зенитен полигон „Шабла

Обяви и съобщения | 30.05.2022

Община Каварна съобщава на гражданите, както и на всички собственици и ползватели на плавателни съдове и съоръжения за морски спортове, риболов и развлечения, че в периода от 6 юни до 8 юни 2022 г. на зенитния полигон край Шабла и прилежащата акватория на Черно море ще се проведе тактическо учение на Военновъздушните сили с изпълнение на бойни стрелби. По време стрелбите за временно опасни за...

Съобщение до Теодор Вълканов

Обяви и съобщения | 26.05.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Теодор Вълканов, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.501.79  по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич), че е издадена Заповед №...

ПРОМЯНА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ АДРЕС НА КМЕТСТВО С. ТОПОЛА

Обяви и съобщения | 23.05.2022

Във връзка с преместването на кметство с. Топола, общ. Каварна от ползваната до момента общинска административна сграда с адрес ул. „Четвърта“ № 10, в административна сграда с адрес ул. „Осма“ № 2А, от 01.06.2022 г. кметският наместник на с. Топола ще изпълнява функциите си в административната сграда на ул. „Осма“ № 2 А

Издадена Заповед № 466 от 18.05.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 23.05.2022

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 87, ал. 2 от ЗЗД, Протокол от 04.02.2021 г. и  Констативен протокол за установени нарушения от 02.07.2021 г. на комисия, назначена със Заповед № 83/01.02.2021 г. на кмета на община Каварна, относно извършване на  проверки на терени за действителния начин на трайно ползване на имота, Доклад  на  комисията с изх. № РД-10-152/09.07.2021 г. до кмета...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Обяви и съобщения | 20.05.2022

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 16.06.2022г. от 14.00 часа в заседателната зала на втори етаж на Община Каварна   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на, части от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ помещение  № II-1  и II-2 по схема за на разположение с обща светла площ от 108 кв.м. на втори етаж в сграда за образование, с идентификатор...

Обявления за издадени заповеди

Обяви и съобщения | 18.05.2022

Обявление за издадена Заповед № 457/17.05.2022 г. на кмета на Община Каварна. Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 457/17.05.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ 35064.500.851 по КК и КР на гр. Каварна, СО...

Издадена Заповед № 448 от 13.05.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 16.05.2022

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 87, ал. 2 от ЗЗД, Протокол от 04.02.2021 г. и  Констативен протокол за установени нарушения от 02.07.2021 г. на комисия, назначена със Заповед № 83/01.02.2021 г. на кмета на община Каварна, относно извършване на  проверки на терени за действителния начин на трайно ползване на имота, Доклад  на  комисията с изх. № РД-10-152/09.07.2021 г. до кмета...

ДО ВСИЧКИ ЛИЦА СТОПАНИСТВАЩИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА

Обяви и съобщения | 11.05.2022

Във връзка с стартирането на летен сезон 2022г., с цел осигуряване на пълен обхват на провеждания държавен здравен контрол и спазване на стриктен дезинфекционен противоепидемичен режим в туристически обекти / места за хранене и настаняване/, лицата които ги стопанисват следва да предприемат мерки за вписването им в „Публичния регистър на обектите с обществено предназначение на РЗИ-Добрич“.