Обяви и съобщения

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 03.09.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода от 18.09.2020 г. до 21.09.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа и след 20:00...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 03.09.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода от 05.09.2020 г. до 08.09.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа и след 20:00...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 28.08.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: От 31.08.2020 г. до 02.09.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа и след 20.00 часа фирма...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 28.08.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: От 31.08.2020 г. до 02.09.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа и след 20.00 часа фирма...

Община Kаварна със Заповед № 785/28.08.2020 г. обявява публичен търг с явно наддаване на 17.09.2020 год. от 14:30 часа в заседателната зала на Община Каварна, първи етаж

Обяви и съобщения | 28.08.2020

за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.9871 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, девет, осем, седем, едно) по КККР на гр. Каварна, с площ от 500 кв.м. (петстотин квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско жилищно застрояване (до 10 м)., представляващ УПИ XIX, кв.68, при съседи: 35064.501.9651,...

Община Каварна със Заповед № 785/28.08.2020 г. обявява публичен търг с явно наддаване на 17.09.2020 год. от 15:00 часа в заседателната зала на Община Каварна, първи етаж

Обяви и съобщения | 28.08.2020

за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.4358 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, пет, осем) по КККР на гр. Каварна, с площ от 349 кв.м. (триста четиридесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м)., представляващ УПИ III в кв. 210 по действащ ПУП на гр....

Община Каварна със Заповед №789/28.08.2020 г. обявява публичен търг с явно наддаване на 17.09.2020 год. от 14:45 часа в заседателната зала на Община Каварна, първи етаж

Обяви и съобщения | 28.08.2020

за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.4357 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, пет, седем) по КККР на гр. Каварна, с площ от 510 кв.м. (петстотин и десет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м)., представляващ УПИ XIII в кв. 210 по действащ ПУП на гр....

Oбщина Каварна със Заповед №786/28.08.2020г. обявява публичен търг с явно наддаване на 17.09.2020 год. от 14:15 часа в заседателната зала на Община Каварна, първи етаж

Обяви и съобщения | 28.08.2020

за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.4275 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, две, седем, пет) по КККР на гр. Каварна, с площ от 716 кв.м. (седемстотин и шестнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско жилищно застрояване (до 10 м)., представляващ УПИ XVIII, кв.62, при съседи:...

Община Kаварна със Заповед №787/28.08.2020 г. обявява публичен търг с явно наддаване на 17.09.2020 год. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Каварна, първи етаж

Обяви и съобщения | 28.08.2020

  за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.3538 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, пет, три, осем) по КККР на гр. Каварна, с площ от 614 кв.м. (шестстотин и четиринадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско жилищно застрояване (до 10 м)., представляващ УПИ IX-3538, кв.184, при...