Обяви и съобщения

Съобщение до Петър Димитров Атанасов

Обяви и съобщения | 29.07.2016

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, във връзка с § 4 от ПР на ЗУТ и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на Петър Димитров Атанасов в качеството си на собственик на имот с идентификатор 05009.200.250 по КККР на с. Божурец, че е издадена заповед на кмета на община Каварна № 739/27.07.2016 г., с която се одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) засягащ ПИ...

ОБЯВА НА РЕШЕНИЕ № 123 от 28.06.2016 г.

Обяви и съобщения | 29.07.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 123 по Протокол № 10 от заседание проведено на 28.06.2016 г., общинска съвет-Каварна 1. Одобрява представеното задание за изработването на проект за ПУП-парцеларен план 2. Разрешава изработването на проект за ПУП-парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните...

Обявление на Решение № 125 от 28.06.2016 г.

Обяви и съобщения | 25.07.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение  № 125 от 28.06.2016 г. на общински съвет-Каварна: 1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройстевн план – изменение на регулацията на част от кв. 34 в гр. Каварна; 2. Разрешава изработването на проект за подробен устройстевн план – изменение на  регулацията на част от кв. 34 в гр. Каварна,...

Съобщение до Денко Марчев Стойчев

Обяви и съобщения | 25.07.2016

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, във връзка с § 4 от ПР на ЗУТ и чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на Денко Марчев Стойчев в качеството си на собственик на УПИ XI в кв. 22` по регулационния план на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич (представляващ имот с идентификатор 35746.501.157 по КККР на с. Камен бряг), че е издадена Заповед на кмета на община Каварна № 189/12.03.2016 г., с...

Публичен търг с явно с наддаване на 12.08.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна

Обяви и съобщения | 21.07.2016

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 12.08.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 35064.501.1201.1 по КККР на град Каварна, с предназначение: административна сграда, актувана с АОС № 2/09.06.1995г., с площ  от 32 кв.м., цялата с площ от 91 кв.м., находяща се в...

Съобщение на Държавен вестник бр. 52 от 08.07.2016 г.

Обяви и съобщения | 19.07.2016

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план-парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура, представляваща изместване трасетата на въздушни елпроводи – СрН 20 кV и НН 220 V в имоти с идентификатори 07257.52.112 и 07257.501.714, по КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич. Проектът се намира в отдел...

Обявление на Заповед № 693/13.07.2016 г

Обяви и съобщения | 13.07.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 693/13.07.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 35064.202.5 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

Съобщение за Проекта за санитарно-охранителни зони около минерален водоизточник Р-33а „Тузлата-Бялата лагуна”

Обяви и съобщения | 12.07.2016

 Съгласно чл.39, ал.2 от Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съобщаваме на заинтересованите лица, че е изработен Проект за...

Съобщение

Обяви и съобщения | 08.07.2016

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води в ПИ № 66281.22.37 в землището на...

Съобщение

Обяви и съобщения | 08.07.2016

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6 от наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за “изграждане на хидромелиотативно съоръжение -система за капково напояване„ в землището на с....