Обяви и съобщения

Публичен търг с явно наддаване на 01.09.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна,на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 12.08.2016

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 01.09.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  За отдаване под наем на празен терен с площ от 1000 кв.м (хиляда квадратни метра), част от ПИ № 35064.501.715 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет ,нула, едно, точка, седем, едно, пет) по КККР на град Каварна, общ.Каварна, целия с площ...

Публичен търг с явно наддаване на 30.08.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна,на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 12.08.2016

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  За отдаване под наем на петно № 41 по схема за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ в град Каварна, находящо се в град Каварна, Градски парк, с площ от 19 кв.м (деветнадесет квадратни метра), за извършване на търговска дейност. Начална тръжна наемна цена 38,00лв. /без ДДС/ на месец.  Тръжните документи се закупуват от касата на общината на ...

Съобщение на отдел" Общинска собственост и икономическо развитие"

Обяви и съобщения | 10.08.2016

Община Каварна кани всички ползватели на полски пътища ,платили но не получили договори с кмета на Общината за стопанска 2015-2016г -да се явят в сградата на Община Каварна,стая номер 206.За да могат да получат договорите си в срок до 30.09.2016г.За не явилите се в срок Община Каварна ще обяви договорите им за невалидни. Справки на телефон : 0570 8 18 19

Съобщение Изх. № 16/10.08.2016 г. на отдел "Местни данъци и такси" до БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ ООД

Обяви и съобщения | 10.08.2016

Изх. № 16/10.08.2016 г. ДО БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ  ООД Адрес за кореспонденция: гр. София ж.к. Военна рампа ул. „Двеста и втора” № 6, офис 8 Представлявано от: Димитър Неделчев Вринчев СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...

Съобщение в Държавен вестник бр. 55 от 19.07.2016 г.

Обяви и съобщения | 09.08.2016

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за пуп-парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ захранващ водопровод за водоснабдяване на имот с идентификатор 72693.154.28 (стар идентификатор 000175) и имот с идентификатор 72693.154.24, по КККР на с. Топола, община Каварна,...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до АФИУЙ - ДЕВЕЛОПМЕНТ ООД, представлявано от Пол Атълс Грант

Обяви и съобщения | 08.08.2016

Изх. № 15/08.08.2016 г. ДО АФИУЙ - ДЕВЕЛОПМЕНТ  ООД Адрес за кореспонденция: гр. Балчик ул. „Петър Берон” № 1 Представлявано от: Пол Атълс Грант СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при ...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 25.08.2016 год. от 10.00 часа

Обяви и съобщения | 04.08.2016

ОБЩИНА  КАВАРНА обявява на 25.08.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на пасища и мери от общинския поземлен фонд, на лица собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Обектите на търга са идентифицирани по КККР на съответното...