Обяви и съобщения

Обявление за конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

Обяви и съобщения | 25.08.2016

Публикувано на: 25.08.2016 г. Валидно до: 14.09.2016г., 17:00 ч.   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА ул. "Добротица" № 26, ет.3  На основание Решение № 141 по Протокол №11 от 02.08.2016г.  ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна   1. Обявява конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна.  2....

Обява на Решение № 153 от 02.08.2016 г.

Обяви и съобщения | 24.08.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 153 по Протокол № 11 от заседание проведено на 02.08.2016 г., Общински съвет-Каварна 1. Одобрява задание за проектиране на проект за пуп-парцеларен план 2. Разрешава изработването на проект за пуп-парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, представляващ въздушен електропровод 20 кV отклонение от въздушен...

Съобщение

Обяви и съобщения | 24.08.2016

Община Каварна съобщава на гражданите, както и на всички собственици и ползватели на плавателни съдове и съоръжения за морски спортове, риболов и развлечения, че на зенитен полигон на Военновъздушните сили, който се намира в района на нос Шабла, ще се проведат стрелби от формирования на БА от 03.00 часа до 18.30 часа на  29.08.2016 г., 30.08.2016 г. и на 31.08.2016 година. През периода на...

Съобщение

Обяви и съобщения | 18.08.2016

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Каварна обявява Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Каварна на интернет страницата на община Каварна www.kavarna.bg, секция „Общински съвет“, раздел „Проекти на нормативни актове“. Заинтересованите лица могат да...

Обявление на Заповед № 841/10.08.2016 г.

Обяви и съобщения | 12.08.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 841/10.08.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 07257.28.603 по КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич.  

Съобщение до Тина Мари Пиетрус

Обяви и съобщения | 12.08.2016

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, съобщава на Тина Мари Пиетрус в качеството и на собственик на имот с идентификатор 35064.501.1124.2.12 по КККР на гр. Каварна, че с Решение № 125 от 28.06.2016 г. на общински съвет-Каварна: 1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройстевн план – изменение на регулацията на част от кв. 34 в гр. Каварна; 2. Разрешава изработването на проект за...

Обявление на Заповед № 840/10.08.2016 г.

Обяви и съобщения | 12.08.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 840/10.08.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 07257.28.606 по КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич.  

Публичен търг с явно наддаване на на 01.09.2016 год. от 11.00 часа в залата на Община Каварна, втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 12.08.2016

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 01.09.2016 год. от 11.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  За отдаване под наем на едно помещение  с площ от 32 кв.м (тридесет и два квадратни метра), на таванския етаж, представляващо част от сграда с идентификатор № 35064.501.1201.1 по КККР на град Каварна, с предназначение: административна...

Публичен търг с явно наддаване на 01.09.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна,на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 12.08.2016

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 01.09.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  За отдаване под наем на празен терен с площ от 1000 кв.м (хиляда квадратни метра), част от ПИ № 35064.501.715 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет ,нула, едно, точка, седем, едно, пет) по КККР на град Каварна, общ.Каварна, целия с площ...

Публичен търг с явно наддаване на 30.08.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна,на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 12.08.2016

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  За отдаване под наем на петно № 41 по схема за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ в град Каварна, находящо се в град Каварна, Градски парк, с площ от 19 кв.м (деветнадесет квадратни метра), за извършване на търговска дейност. Начална тръжна наемна цена 38,00лв. /без ДДС/ на месец.  Тръжните документи се закупуват от касата на общината на ...