Обяви и съобщения

Съобщение

Обяви и съобщения | 08.09.2016

На 09.09.2016г. Община Каварна стартира дейностите по реализацията на Проект „Обичам природата – И аз участвам” от Националната кампания „Чиста Околна Среда 2016г”. Проектът е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и предвижда почистване, облагородяване и изграждане на детска площадка за игра и зона за отдих в Градски парк на...

Обявление за конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ-Каварна”ЕООД гр. Каварна.

Обяви и съобщения | 07.09.2016

О Б Я В Л Е Н И Е  за конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ-Каварна”ЕООД гр. Каварна. Публикувано на: 07.09. 2016г. Валидно до: 17. 10. 2016г., 17:00 ч.  О Б Я В Л Е Н И Е         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА ул. "Добротица" № 26, ет.3  На основание Решение № 140 по Протокол №11 от 02.08.2016г. ОБЯВЯВА КОНКУРС  за...

Обявление за конкурс за възлагане на управлението на „Медицински Център І - Каварна"

Обяви и съобщения | 07.09.2016

О Б Я В Л Е Н И Е  за конкурс за възлагане на управлението на „Медицински Център І - Каварна" ЕООД гр.Каварна Публикувано на: 07.09. 2016г. Валидно до: 14. 10. 2016г., 17:00 ч.     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА ул. "Добротица" № 26, ет.3 На основание Решение № 139 по Протокол №11 от 02.08.2016г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане на управлението на „Медицински...

Обява за инвестиционно предложение

Обяви и съобщения | 07.09.2016

 На основание чл. 4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Каварна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища в община Каварна”. Дейностите по проекта  включват рехабилитация на пътната настилка, обновяване на вертикалната и хоризонталната маркировка, ремонт и изграждане на отводнителни...

Обява за инвестиционно предложение за „Pеконструкция на улица „Сава Ганчев”, град Каварна”

Обяви и съобщения | 07.09.2016

 На основание чл. 4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Каварна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Pеконструкция на улица „Сава Ганчев”, град Каварна”. Дейностите по проекта  включват ремонтни дейности на уличната настилка, реконструкция на тротоарните площи и подмяна на уличното осветление. Инвестиционното...

Обява за инвестиционно предложение за „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от община Каварна”

Обяви и съобщения | 07.09.2016

 На основание чл. 4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Каварна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от община Каварна”. Дейностите по проекта  включват реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа и съоръжения в селата Българево и Видно, общ. Каварна. Инвестиционното...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до ДЕНИС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД

Обяви и съобщения | 02.09.2016

Изх. № 18/02.09.2016 г. ДО ДЕНИС КОРПОРЕЙШЪН  ЕООД Адрес за кореспонденция: Общ. Каварна С. Божурец ул. „Пета” № 7 Представлявано от: Людмила Швабауер СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103...

Съобщение до Емил Цаков Ташев

Обяви и съобщения | 30.08.2016

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, във връзка с § 4 от ПР на ЗУТ и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на Емил Цаков Ташев в качеството си на собственик на имот с идентификатор 35745.501.633 по КККР на с. Камен бряг, че е издадена заповед на кмета на община Каварна № 860/18.08.2016 г., с която се одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)...

Съобщение до Петя Веселинова Ташева

Обяви и съобщения | 30.08.2016

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, във връзка с § 4 от ПР на ЗУТ и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на Петя Веселинова Ташева в качеството си на собственик на имот с идентификатор 35745.501.633 по КККР на с. Камен бряг, че е издадена заповед на кмета на община Каварна № 860/18.08.2016 г., с която се одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване...

Съобщение на отдел „Устройство на територията и инвестиции” до "ПРЕСА“ ЕООД с ЕИК 148092358, гр. Добрич

Обяви и съобщения | 29.08.2016

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на Николай Янакиев Колев – управител на "ПРЕСА“ ЕООД и Димитър Димитров Димитров - собственик на капитала на ,,ПРЕСА“ ЕООД с ЕИК 148092358, гр. Добрич, че е съставен Констативен акт по чл. 57а от Закона за устройство на територия № 4 / 27.07.2016г. от служители на отдел ,,Устройство на територията и инвестиции“ при...