Обяви и съобщения

Съобщение до Антон Василев Гамалов

Обяви и съобщения | 19.09.2016

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Антон Василев Гамалов в качеството му на собственик на апартамент в сграда с идентификатор 35064.501.1124.2 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройстевн план – изменение на...

Съобщение до Гергана Колева Костадинова

Обяви и съобщения | 19.09.2016

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Гергана Колева Костадинова в качеството и на собственик на апартамент в сграда с идентификатор 35064.501.1124.2 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройстевн план – изменение на...

Обявление на Заповед № 929/12.09.2016 г.

Обяви и съобщения | 19.09.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 929/12.09.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива въз основа на чл. 150, ал. (1) от Закона за устройството на територията.  1. подробен устройствен план-план за регулация и застрояване 2....

Обявление на Заповед № 928/10.09.2016 г.

Обяви и съобщения | 19.09.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 928/10.09.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива въз основа на чл. 150, ал. (1) от Закона за устройството на територията.  1. подробен устройствен план-план за регулация и застрояване 2....

Обявление на Заповед № 904/08.09.2016 г.

Обяви и съобщения | 19.09.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 904/08.09.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ IV и УПИ V в кв. 156 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.  

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГЕРГАНА БОЯНОВА ПАШОВА на основание чл.61, ал.3 от АПК

Обяви и съобщения | 17.09.2016

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГЕРГАНА БОЯНОВА ПАШОВА на основание чл.61, ал.3 от АПК Община Каварна съобщава на Гергана Боянова Пашова, че е издадена заповед № 943 от 14.09.2016 година на кмета на община Каварна за прекратяване на наемното й правоотношение за общинско жилище с адрес: град Каварна, ул. „Стефан Караджа” № 32, ап. № 117.  Заповед № 943/14.09.2016г. подлежи на обжалване по реда на АПК...

СРЕЩА НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕЗИДЕНТ ГЕНЕРАЛ РУМЕН РАДЕВ С КАВАРНЕНЦИ

Обяви и съобщения | 17.09.2016

 На 25.09.2016г. от 17:30ч. в НЧ“Съгласие - 1890“ кандидатът за президент на Република България,генерал Румен Радев ще се представи пред гражданите на Каварна. ЗАПОВЯДАЙТЕ НА СРЕЩА И ОТКРОВЕН РАЗГОВОР ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ !   

Съобщение на Общински съвет - Каварна относно обявление за конкурс за възлагане на управлението на „Каварна” ЕООД, гр.Каварна, публикувано на 25.08.2016г.

Обяви и съобщения | 16.09.2016

Относно: обявление за конкурс за възлагане на управлението на „Каварна” ЕООД, гр.Каварна, публикувано на 25.08.2016г. Комисия, назначена с решение № 141 по Протокол № 11 от 02.08.2016 година на Общински съвет – Каварна реши: не провежда присъствен конкурс за възлагане на управлението на „Каварна” ЕООД град Каварна, тъй като заявленията са подадени в деловодството на...

Обява за инвестиционно предложение за НЧ "Народен Будител-1940",с.Българево

Обяви и съобщения | 13.09.2016

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, НЧ „Народен будител– 1940”, с. Българево, общ. Каварна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Ремонт, реконструкция и модернизация на НЧ „Народен будител – 1940”, с. Българево, общ. Каварна Дейностите по проекта...

Обява за инвестиционно предложение за НЧ „СЪГЛАСИЕ – 1890”, гр.Каварна

Обяви и съобщения | 12.09.2016

 На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, НЧ „Съгласие – 1890”, гр. Каварна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Ремонт, реконструкция и модернизация на НЧ „Съгласие – 1890”, гр. Каварна, общ. Каварна Дейностите по проекта  включват: • ремонт...