Обяви и съобщения

Съобщение на отдел "Екология и зелена система"

Обяви и съобщения | 05.10.2016

 Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на две водовземни съоръжения за подземни води   и система за напояване на...

Съобщение на отдел "Екология и зелена система"

Обяви и съобщения | 05.10.2016

   Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение за подземни води  в ПИ № 65543.22.8 и...

Община Каварна съобщава,че ще се проведе информационен ден на 10.10.2016г .

Обяви и съобщения | 05.10.2016

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ     УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Във връзка с реализирането на социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд” – 2016г. Община Каварна с Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Каварна, организират...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 27.10.2016г от 11:00 часа в залата на общината, на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 05.10.2016

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 27.10.2016 год. от 11.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  За отдаване под наем на петно № 80 по схема за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ в град Каварна, находящо се в град Каварна ул.”Г. Кирков”, с площ от 16 кв.м, за извършване на търговска дейност. Начална тръжна наемна...

Община Каварна обявява публичен търг на 20.10.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 30.09.2016

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на празен терен с площ от 161 кв.м, част от ПИ № 35064.501.3649 по КККР на град Каварна, урегулиран в УПИ № ХІІ в кв.326 по ПУП на гр.Каварна, целия с площ от 1384 кв.м, за поставяне и ползване на телекомуникационни съоръжения. Начална тръжна наемна цена 322,00лв. /без ДДС/ на месец.  Тръжните документи се закупуват от касата на общината...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси " до СЪНИ БИЙЧ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД

Обяви и съобщения | 29.09.2016

Изх. № 19/29.09.2016 г. ДО СЪНИ БИЙЧ ХОЛИДЕЙЗ  ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. София бул. „Петко Каравелов” № 34, ап. 5 Представлявано от: Наталия Николова   СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,...

Обявление на Заповед № 1020/21.09.2016 г.

Обяви и съобщения | 28.09.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1020/21.09.2016г.  на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 07257.40.27 по КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич.  

Съобщение

Обяви и съобщения | 26.09.2016

На 27 септември (вторник) от 14:30 часа в заседателната зала на община Каварна кметът Нина Ставрева ще се срещне с Женя Янева и Елена Янева .Те станаха европейски шампионки в стил“ Кумите“ на провелото се през септември в австрийския град Щайр европейско първенство . Община Каварна кани всички граждани и гости на града да присъстват на официалното приветствие на кмета на община Каварна към...

Съобщение

Обяви и съобщения | 26.09.2016

Община Каварна на основание чл. 128, ал. (1) от Закона за устройството на територията съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план-парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ въздушен електропровод 20 kV отклонение от въздушен електропровод „Гимназия” до трафопост в имот с...

Съобщение до Елена Валериева Белин

Обяви и съобщения | 19.09.2016

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 129, ал. (2) от Закона за устройството на територията, съобщава на Елена Валериева Белин в качеството си на собственик на имот с идентификатор 35746.501.631 по КККР на с. Камен бряг, че със заповед на кмета на община Каварна № 860/18.08.2016 г. се одобрява проект за подробен устройствен план – план за...