Обяви и съобщения

Община Каварна набира доброволци за участие в Доброволно формирование за реакции при бедствия

Обяви и съобщения | 07.11.2016

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г. и Решение № 325/29.07.2008 г. на Общински съвет - Каварна ОБЩИНА КАВАРНА набира доброволци за участие в Доброволно...

Съобщение

Обяви и съобщения | 03.11.2016

На основание чл.26, ал.2 от Закон за нормативните актове, община Каварна обявява Проект на Наредба за водене на регистър  на общинските детски градини и общински детски комплекс /център за подкрепа личностно развитие/ на община Каварна на интернет страницата на община Каварна www.kavarna.bg,секция "Общински съвет" раздел "Проекти на нормативни актове".  Във връзка с чл.77 от...

Съобщение до „ПРЕСА” ЕООД

Обяви и съобщения | 03.11.2016

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава на Николай Янакиев Колев – управител на „ПРЕСА” ЕООД и Димитър Димитров Димитров - собственик на капитала на „ПРЕСА” ЕООД с ЕИК 148092358, гр. Добрич, че е издадена заповед на кмета на община Каварна № 1004/19.09.2016 г. за доброволно премахване и за своя сметка незаконосъобразно...

Съобщение за инвестиционно предложение на „БАЛЕВ” ЕООД

Обяви и съобщения | 01.11.2016

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Дестилерия за етерични масла и цех за производство на ароматизатори”, което ще се реализира...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 17.11.2016 год. от 11.00 часа

Обяви и съобщения | 31.10.2016

Община Каварна обявява на 17.11.2016 год. от 11.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на едно помещение  с площ от 32 кв.м (тридесет и два квадратни метра), на таванския етаж, представляващо част от сграда с идентификатор № 35064.501.1201.1 по КККР на град Каварна, с предназначение: административна...

Съобщение за инвестиционно предложение на СНЦ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА”

Обяви и съобщения | 27.10.2016

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за изграждане на „Младежки  културен център”, в УПИ ХХІІІ-115,116, кв. 60 по плана на СО...

Обявление

Обяви и съобщения | 27.10.2016

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение...

Съобщение за предстоящо обучение на членовете на секционните избирателни комисии

Обяви и съобщения | 26.10.2016

Общинска администрация Каварна уведомява всички членове на секционни избирателни комисии за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 06.11.2016 г., че на 01.11.2016 г. от 14:30 часа в салона на НЧ „Съгласие-1980“ ще се проведе обучение с Районната избирателна комисия.

Обявление на Заповед № 1099/20.10.2016 г.

Обяви и съобщения | 20.10.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1099/20.10.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ III-579 в кв. 181 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.  

Съобщение за инвестиционно предложение на „ПИЕРОН” ЕООД

Обяви и съобщения | 19.10.2016

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за напояване на земеделски култури” в ПИ № 12173.22.3, в...