Обяви и съобщения

Съобщение до Божидарка Гълъбова Илиева

Обяви и съобщения | 30.08.2017

    Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 129, ал. (2) от Закона за устройството на територията, съобщава на Божидарка Гълъбова Илиева в качеството си на собственик на имот с идентификатор 07257.501.597 по КККР на с. Българево, че със заповед на кмета на община Каварна № 662/27.07.2017 г. се одобрява проект за подробен устройствен...

Обявление на Заповед № 889/22.08.2017г.

Обяви и съобщения | 29.08.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 889 от 22.08.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване ( ПУП- ПРЗ) за УПИ I- 169, 253, 254, 303 в кв. 1 по регулационния план на КК Бялата лагуна, с. Топола, общ. Каварна.

Обявление на Заповед № 892/23.08.2017г.

Обяви и съобщения | 29.08.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 892 от 23.08.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване ( ПУП- ПРЗ) за УПИ V в кв. 225 в гр. Каварна, общ. Каварна, предвиждащ разделяне на имота на два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане...

Публичен търг с явно наддаване на 14.09.2017 год. от 15.00 часа в залата на Община Каварна, на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 24.08.2017

ОБЩИНА КАВАРНА   обявява на 14.09.2017 год. от 15.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ   за отдаване под наем на петно № 93 (деветдесет и три) за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна на 18.08.2017г. по скица № 209/ 18.08.2017г., в гр. Каварна,...

Публичен търг с явно наддаване на на 20.09.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна, на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 24.08.2017

  ОБЩИНА КАВАРНА   обявява на 20.09.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ   за отдаване под наем на част от сграда „За здравни и социални услуги”, състоящ се от две помещения, коридор и тоалетна, със полезна площ от 47кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до РОДЕЛ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД

Обяви и съобщения | 24.08.2017

Изх. № 57/24.08.2017 г.     ДО РОДЕЛ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. ВАРНА бул. Сливница N: 5 Представляващ: Майкъл Антъни Роган         СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул....

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до МИСТЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД

Обяви и съобщения | 22.08.2017

Изх. № 56/22.08.2017 г.     ДО МИСТЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Адрес за кореспонденция: гр.ВАРНА ул.ЦАР КАЛОЯН N: 22 ап.2 ет.2 Представляващ: Киранкумар Раджибхай Виталбхай Пател         СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес:...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 14.09.2017 год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 18.08.2017

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 14.09.2017 год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор ПИ 35064.501.3122 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, две, две) по КККР на гр.Каварна, ул.”Янтра” №4, с площ от 407 кв.м., трайно...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 14.09.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 18.08.2017

 Община Каварна обявява на 14.09.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на общински поземлени имоти, представляващи празни терени в урбанизирана територия на село Било, община Каварна: ПИ с идентификатор 04090.501.1 по КККР на с. Било, общ. Каварна с площ от 3 952 кв.м, трайно предназначение на...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ПИРИН ГОЛФ ПРОПЪРТИЗ ООД

Обяви и съобщения | 18.08.2017

Изх. № 54/17.08.2017 г.     ДО ПИРИН ГОЛФ ПРОПЪРТИЗ ООД Адрес за кореспонденция: гр. София ул. „Хубча“ № 8, ет. 3 Представлявано от: Иван Стойков Кадийски     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна,...