Обяви и съобщения

Обявление на Заповед № 12/11.01.2017 г.

Обяви и съобщения | 17.01.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 12/11.01.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VIII-571 в кв. 123 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

Съобщение до Йорданка Василева Холевич

Обяви и съобщения | 17.01.2017

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Йорданка Василева Холевич в качеството и на собственик на имот с идентификатор 35064.13.86 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване...

Съобщение за инвестиционно предложение на “ЛАГУНА 2007” ЕООД и „ДЪЛБОКА БГ” ЕООД

Обяви и съобщения | 17.01.2017

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за изграждане на „Сграда за комплексно обществено обслужване, предвиждаща заведение за обществено...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 10.02.2017 год. от 15.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 16.01.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ   за продажба на общински поземлен имот, представляващ празен терен в урбанизирана територия в село Българево, община Каварна: Поземлен имот с идентификатор 07257.501.855 по КККР на с. Българево, община Каварна, с площ 790 кв.м, идентичен с УПИ № XXII в кв. 40 по регулационния план на село Българево, община Каварна. Имотът е актуван с АЧОС № 5597/27.09.2016...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 10.02.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 16.01.2017

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ         за отдаване под наем на земеделска земя – лозя от ОПФ с обща площ от 23,769дка в землището на гр.Каварна: Поземлен имот с идентификатор ПИ 35064.122.3  по КККР на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя” с площ от 10,000дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, при...

Мерки на Общинската епизоотична комисия за превенция на болестта Инфлуенца по птиците

Обяви и съобщения | 12.01.2017

Във връзка с констатирани огнища на болестта Инфлуенца по птиците на територията на Република България и с цел недопускане проникването на болестта на територията на община Каварна от мигриращи птици, общинската епизоотична комисия на заседанието си провело се на 05.01.2017 г. определи следните, задължителни за изпълнение, профилактични мерки: 1. Собствениците и управителите на птицевъдни обекти и...

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2017 г. на Община Каварна

Обяви и съобщения | 30.12.2016

П О К А Н А Кметът на Община Каварна на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал. 3 от Наредбата за условията е реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Каварна кани  жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 09.01.2017 г. от...

Съобщение от отдел „Местни данъци и такси“

Обяви и съобщения | 28.12.2016

Във връзка с т. 79 от Указание ДДС № 09/23.12.2016 г.,  в изпълнение на т. 34 от Указание ДДС № 4/2016 г., съгласно която дейностите по администриране и отчитане на местни данъци и такси в общините следва да се организират по начин, който да създава идентичност на подаваната в МФ информация по реда на чл. 5а от Закона за местните данъци и такси и данните от касовите отчети по реда на чл. 133 от...

Обявление на Заповед № 1272/22.12.2016 г.

Обяви и съобщения | 23.12.2016

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1272/22.12.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XIX-545 и УПИ XX-556 в кв. 141 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.  

Съобщение относно Подробен устройствен план–план за регулация за кв. 141, гр. Каварна

Обяви и съобщения | 23.12.2016

    Община Каварна на основание чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) засягащ УПИ XIX-545 и УПИ XX-556 в кв. 141 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. На основание чл. 128, ал. (5) от Закона за устройството на територията в 14-дневен...